Ny Gryllefjord skole

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Reguleringsområde ny Gryllefjord skole.

Prosjektets navn

 • Ny Gryllefjord skole
 • Prosjektleder og kontakt: Kato Fredriksen, prosjektleder i Stab samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Det planlegges for ny skole i Gryllefjord, med tilhørende gymsal, svømmehall og treningsrom. Skolen dimensjoneres for inntil 70 elever fordelt på 1-10 trinn.

I tillegg er det foreslått å ta høyde for samlokalisering av offentlige tilleggsfunksjoner som blant annet bibliotek, service-/rådhusfunksjoner, voksenopplæring og fysioterapi. Uteområdet skal opparbeides slik at det kan romme muligheter for fremtidig barnehage i utbyggingsområdet.

Tomteområdet som er tiltenkt for ny skole ligger i Sildevika øst og er i hovedsak eid av private grunneiere. Det er gjennomført grunnundersøkelse for området, og det er utarbeidet Reguleringsplan, Kommunal detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst. PID 5421 2019 03

Planen er vedtatt i kommunestyre den 30.6.22 Sak 68/2022.

Mandat

Kommunestyret har i sak 63/2022 den 30.06.22 vedtatt å opparbeide tomteområdet i Sildevika øst som et eget prosjekt, parallelt med utredning av forprosjekt for Gryllefjord skole. Endelig vedtak om å gjennomføre bygging av nytt skolebygg skal gjøres i egen sak til kommunestyret når forprosjektet foreligger.

Vedtak i kommunestyret

Mål

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Varighet for prosjektet

 • Forprosjekt: Framlagt 23.11.23 i kommunestyret
 • Opparbeidelse tomteareal: 2024/2025
 • Funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for totalentreprise bygg: 2024/2025
 • Totalentreprise utførelse: 2025-2027

Kostnader

Budsjett- og økonomiplan 2024 -27: 325 mill. kroner.

Status

 • Grunnerverv på plass per 2024.
 • Kommunestyret vedtok i november 2023 å se på tiltak for å kutte ned på totalkostnadene. 
 • Saken kommer opp til ny politisk behandling den 25.04.24. Med bakgrunn i pågående prosess om endret utforming av bygget og tilhørende merarbeid i forberedelsen, vil tidligst mulig oppstart av grunnarbeider skje høst/vinter 2024/25.

Bakgrunn

 • Grunnervervprosessen er ikke lenger et hinder for å få gjennomført prosjektet. Det har vært utfordrende, men har løst seg. 
 • Det ble gjennomført konkurranse for innhenting av tekniske rådgivere og arkitekt. Kontrahering (inngå kontrakt med valgt tilbyder) av rådgivere og arkitekt ble gjennomført i uke 11/2023.
 • Opprinnelig plan var å starte jobben høsten 2023, med å få opparbeidet tomteområdet som egen entreprise. Samtidig ble forprosjektet for bygget utarbeidet.
 • Vi så på samlokalisering av flere tjenester i det nye bygget, som for eksempel bibliotek, rådhusfunksjoner og studierom for elever og studenter som tar desentralisert utdanning.
 • Det har vært en bred involvering av alle berørte parter i prosessen.

Aktuelle nyheter