Ny Gryllefjord skole

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Prosjektets navn

 • Ny Gryllefjord skole
 • Prosjektleder og kontakt: Kato Fredriksen, prosjektleder i Stab samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Det planlegges for ny skole i Gryllefjord, med tilhørende gymsal, svømmehall og treningsrom. Skolen dimensjoneres for inntil 70 elever fordelt på 1-10 trinn.

I tillegg er det foreslått å ta høyde for samlokalisering av offentlige tilleggsfunksjoner som blant annet bibliotek, service-/rådhusfunksjoner, voksenopplæring og fysioterapi. Uteområdet skal opparbeides slik at det kan romme muligheter for fremtidig barnehage i utbyggingsområdet.

Tomteområdet som er tiltenkt for ny skole ligger i Sildevika øst og er i hovedsak eid av private grunneiere. Det er gjennomført grunnundersøkelse for området, og det er utarbeidet Reguleringsplan, Kommunal detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst. PID 5421 2019 03. Planen er vedtatt i kommunestyre den 30.6.22 Sak 68/2022.

Mandat

Kommunestyret har i sak 63/2022 den 30.06.22 vedtatt å opparbeide tomteområdet i Sildevika øst som et eget prosjekt, parallelt med utredning av forprosjekt for Gryllefjord skole. Endelig vedtak om å gjennomføre bygging av nytt skolebygg skal gjøres i egen sak til kommunestyret når forprosjektet foreligger.

Vedtak i kommunestyret:

 • Sak 180/2021: Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025, datert 16.12.2021
 • Sak 63/2022: «Gryllefjord skole – videre utredning og framdrift» datert 30.06.22.

Mål

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Varighet for prosjektet

 • Grunnerverv: 2022-medio 2023
 • Forprosjekt: medio 2023
 • Opparbeidelse tomteareal: 2023
 • Funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for totalentreprise: 2023
 • Totalentreprise utførelse: 2023-2025

Kostnader

Budsjett og økonomiplan 2022-2025: 121 millioner kroner.

Status

Grunnervervprosessen er ikke lenger et hinder for å få gjennomført prosjektet. Det har vært utfordrende, men ser ut til å løse seg nå. 

Det er nå gjennomført konkurranse for innhenting av tekniske rådgivere og arkitekt. Kontrahering (inngå kontrakt med valgt tilbyder) av rådgivere og arkitekt forventes gjennomført i løpet av uke 11.

Vi planlegger å starte jobben med å få opparbeidet tomteområdet som egen entreprise i august 2023.

Samtidig utarbeides forprosjektet for bygging.

 • Vi ser på samlokalisering av flere tjenester i det nye bygget, som for eksempel bibliotek, rådhusfunksjoner og studierom for elever og studenter som tar desentralisert utdanning.
 • Det er viktig for Senja kommune å involvere og informere ansatte og innbyggerne som berøres, gjennom hele prosjektet.

Reguleringsområde ny Gryllefjord skole.

Aktuelle nyheter