Kommunale psykisk helse- og rustjenester

Hvis du har utfordringer med rus eller din psykiske helse har kommunen ulike tilbud for å hjelpe deg! Også dine nærmeste kan få råd og hjelp fra psykisk helse- og rustjenesten i Senja kommune. 

Hvem kan få tilbud

Våre tjenester hjelper deg som har psykiske vansker eller rusproblemer med å få det bedre i livet og hverdagen.

Vi hjelper deg finne ut hva du kan få til selv, og hva du trenger hjelp fra familie, venner og andre helsetjenester til. 

På den måten skal tjenestene hjelpe deg slik at plagene dine ikke skal bli verre enten det gjelder psykiske helse, rus, eller begge deler.  

Også de som er i familie eller i nær krets til personer med utfordringer med rus eller psykiske helseproblemer, får veiledning fra kommunen.

Hva kan du få hjelp til, og hvordan få hjelp

Tilbudene fra psykisk helse- og rustjenesten i kommunen: 

 • lavterskeltilbud som du kan komme innom når du ønsker
 • rådgiving og individuell oppfølging med samtaler og terapi
 • døgnbemannet bo- og omsorgstilbud. 

Under kan du lese litt om de ulike tilbudene og hvordan du får det.

Lavterskeltilbud

Finnsnes dagsenter og Kafe pluss er lavterskeltilbud som er åpen for alle. Det vil si at du ikke trenger å ha søkt for å ta i bruk tilbudet. 

 • Finnsnes dagsenter på Finnsnes er en møteplass for mennesker med utfordringer med rus, eller med sin psykiske helse. Her tilbys sosialt samvær, samtaler, hyggelige måltider, turer og aktiviteter som er tilrettelagt den enkeltes ønsker og behov.
 • Kafé pluss er et lavterskeltilbud for vanskeligstilte i Senja kommune. Kafeen er et samarbeid mellom Lenvik menighet og kommunen, og har lokaler i 1. etasje i Finnsnes kirke.

Andre

 • Fontenehuset Senja tilbyr et opparbeidende fellesskap for deg som har psykiske helseutfordringer i Midt-Troms. De driver etter den internasjonale Fontenehus-modellen, som er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell. De spør ikke om hva du sliter eller har slitt med, og du velger selv hva du eventuelt ønsker å dele med dem. Kontaktinfo til Fontenehuset.
 • Senja frivilligsentral er en møteplass for alle mennesker – på tvers av generasjoner, etnisk opprinnelse, religion, fysiske og psykiske forutsetninger.  Et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. Kort sagt er Frivilligsentralen en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen tilbyr hjelp til eldre, innvandrere, rusavhengige og andre med bank, flytting, UDI, lege, jobb, etc. Kontaktinfo til Senja frivilligsentral.

Oppfølgingstjenesten

 • Fra oppfølgingstjenesten kan du få behandling og oppfølging gjennom samtaleterapi, støttesamtaler, miljøterapi, aktivitetsgruppe og yogagruppe. Disse tilbudene kan du få alene eller i grupper med andre.
 • I tillegg hjelper vi deg finne ut hvilke behov og alternativer for videre behandling som er aktuell. Tjenesten sørger for samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester du har behov for.
 • For å få hjelp av oppfølgingstjenesten må du levere søknad til kommunen. Det kan du gjøre selv, gjerne i samarbeid med lege. Pårørende, hjelpeverge eller andre du kjenner kan også hjelpe deg med det.
 • For kontaktinformasjon og hjelp til søknad, se nederst på denne siden.

Mottaksteamet

Kommunen skal ha en rådgivende enhet for rus-saker, og i Senja kommune er denne besluttet lagt til Mottaksteamet.

 • Rådgivende enhet for rus-saker skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert ha oppfølging der ruskontroll etter straffelovens §37 første ledd bokstav d er satt som vilkår.
 • Mottaksteamet gir tilbud om støttesamtaler i forhold til rusmestring og psykisk helse. 
 • Vi samtaler med deg og eventuelt dine nærmeste eller samarbeidspartnere, om hva som er mulig å gjøre for at du skal få den hjelpen du trenger. Vi kartlegger og veileder om hva du kan få til selv og hva du kan få hjelp til av pårørende, helsevesenet eller andre tjenester/etater.

Det kan for eksempel være hjelp fra ruspoliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, NAV, boligkontor, Tildelingsenheten, Oppfølgingstjenesten i Psykisk helse- og rustjenesten. 

For å få hjelp av mottaksteamet trenger du ikke søke, men kan ta direkte kontakt per telefon eller komme til vårt kontor i Storgata 46 på Finnsnes. Det kan også pårørende, venner kolleger eller andre gjøre.

Mer informasjon om hvordan du kommer i kontakt med teamet, finner du nederst på denne siden.

Boligtjenesten

Fra boligtjenesten kan du få et døgnbemannet bo- og omsorgstilbud med oppfølging, for deg som trenger tjenester som er tilrettelagt dine behov.

Tjenesten samarbeider tett med deg og dine pårørende om behandlingen du trenger, og sørger også for samarbeid og kontakt med andre kommunale avdelinger og spesialisthelsetjenester du får tilbud fra. 

Hos boligtjenesten får du også målrettet miljøterapi, praktisk hjelp og opplæring.

 • Fristad boenhet har døgnbemannet omsorgsboliger bestående av 8 leiligheter og fellesarealer med stue og kjøkken.
 • Gibostad Bofellesskap er også døgnbemannet. Her har kommunen 3 hybelleiligheter med kjøkken og felles stue.

Du må søke for å få tilbud fra boligtjenesten. Det kan du gjøre selv, gjerne i samarbeid med lege. Pårørende, hjelpeverge eller andre du kjenner kan også hjelpe deg med det.

Les mer om søknad og kontakt under.

Barn som pårørende

Mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom eller rusavhengighet skal følges opp og gis nødvendig informasjon ved behov.

Det er Tildelingsenheten som sørger for at barn som pårørende ivaretas i samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Tilbud for barn og unge

Barn og unge får helsetjenester fra fastlegen, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Mistenker du psykiske vansker eller lidelser, kontakt disse først. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til barnehager og skoler, og kan utrede ved mistanke om psykiske vansker eller lidelser.

Pris for tjenester

Hvis du mottar praktisk bistand og opplæring fra psykisk helse- og rustjenesten, er deler av dette underlagt egenandel. Ellers er det ingen egenandel på tjenester fra psykisk helse- og rustjenesten.

Søknad

For å få hjelp fra oppfølgingstjenesten eller boligtjenesten må du søke om det. Det kan du gjøre selv, gjerne i samarbeid med lege.

 • Hvis du trenger hjelp til utfylling av søknad, kan også avdelingen som jobber med søknadene, det vil si Tildelingsenheten, hjelpe deg. 
 • Pårørende, hjelpeverge eller andre du kjenner kan også hjelpe deg med søknad, men da må den som hjelper deg ha fullmakt til det.

Skjema for søknad og klage

I lenkene under finner du elektronisk søknad, søknad som kan skrives ut på papir og elektronisk klageskjema.

Det er Tildelingsenheten som behandler søknaden.

Det skjer innen fire uker etter at søknaden er levert. Om det tar lengre tid skal du få beskjed om det. 

Tildelingsenheten vil også kontakte deg som trenger tilbudet, for å avtale et vurderingsbesøk.

Hvis du ikke får innvilget din søknad om tilbud, kan du klage til Fylkesmannen.  Mer om det, vil stå i vedtaksbrevet du får som gjelder søknaden din.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten

Oppfølgende behandlingsteam/lavterskeltilbud

Mottaksteam/ambulant team

 • Telefon: 96 63 45 47 eller 46 92 00 42
 • Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes. Besøksadresse: Storgata 46, 9300 Finnsnes

Boligtjenesten

Finnsnes dagsenter

Kafé pluss

 • Telefon: 95 48 76 51
 • Kjelleren i Finnsnes kirke (Kirkeveien 1), Finnsnes

Akutt hjelp

Psykisk helse- og rustjenesten er ikke en akutt-tjeneste. 

Om du trenger øyeblikkelig hjelp, må du kontakte legekontoret på dagtid eller legevakten på telefon 116 117 på kveldstid og i helger. 

Eventuelt medisinsk nødnummer er 113.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand

Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helse til befolkningen i Senja, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Salangen, Bardu, Lavangen og Gratangen. 

Vi skal bidra til at mennesker med psykiske lidelser kan leve et så godt liv som mulig med fokus på deltakelse, selvstendighet og mestring.

Henvisning til senteret går via fastlege eller UNN.

Her finner du mer informasjon om Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms.

Kontaktinformasjon