Kommuneoverlege samfunnsmedisin

Kommuneoverlegetjenesten eller samfunnsmedisinsk avdeling, har ansvar for helsefaglig rådgivning med vekt på folkehelse, forebyggende helsearbeid, helseovervåkning, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Samfunnsmedisinske oppgaver

Hans-Olav Holtermann Eriksen er kommuneoverlege i Senja, og er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver. 

Kommuneoverlegen har ingen pasientrettet arbeid og er ikke administrativ leder for noen ansatte i helsetjenesten.  Alle akutte tilstander, sykdommer og situasjoner må tas via Finnsnes interkommunale legevakt

Kommuneoverlegen skal tilrettelegge og lede det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen, og det er særlig fem områder/oppgaver som ligger under kommuneoverlegetjenesten:

1. Medisinskfaglig rådgivning

Det går på generell oppfølging av helsetilbudet i kommunen.

  • Rådgivning til ledelsen i kommunen og de enkelte helselederne og medisinsk faglige ansvarlige ved de ulike avdelingene i helsetjenesten. 
  • Klagesaker på helsepersonell eller helsetjenester: Gi råd til medisinsk faglig ansvarlig ved klage på en enkelt avdeling, og noen ganger behandle klagesaker som krysser flere avdelinger eller komplekse saker. 

2. Smittevern 

Leder og veileder arbeidet med smittevern, ved nasjonale pandemier og i smittesituasjoner utenom det vanlige i kommunen. Denne er også ansvarlig for å ha oversikt og en oppdaterte overordnet smittevernplan for kommunen.

3. Miljørettet helsevern 

Dette omfatter alle de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen til innbyggerne i Senja. Det inkluderer: 

  • Å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelser og miljøet. 
  • Å gjøre tilsyn og godkjenning av skoler, barnehager, solarier, badstuer, badeanlegg osv. for å sikre at forsvarlige tjenester gis til alle innbyggerne i kommunen. 
  • Å gi uttalelser i plan- og byggesaker og behandling av klagesaker (som gjelder for eksempel støy, lukt, avfall og forurensning). 

4. Folkehelse og forebygging

Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden og helseutfordringer i befolkningen. Ut fra dette skal kommuneoverlegen gi råd og veiledning om mulige tiltak. 

5. Plan og beredskap 

I kommunens planarbeid bidrar kommuneoverlegetjenesten med å sikre det samfunnsmedisinske perspektivet, spesielt innen forebygging og folkehelse.

Kontaktinformasjon

Du kan nå kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen på e-post kommuneoverlegen@senja.kommune.no.