Radon

Radongass avgir radioaktiv stråling som øker risikoen for å utvikle lungekreft senere i livet. Kommunen måler radon i skoler, barnehager og andre bygg kommunen eier og driver hvor folk oppholder seg. For å måle radon i private hjem må man kontakte en bedrift som leverer målere.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes i berggrunnen og kan sive inn i bygninger. Gassen er helsefarlig, og for høye radonnivåer innendørs over tid kan forårsake lungekreft.

Utendørs er konsentrasjonen av radon normalt lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i vårt innemiljø.

Risikoen for å utvikle lungekreft øker med konsentrasjonen av radon og med tiden man utsettes for gassen. Ved å gjøre tiltak for å få ned nivået av radon i bygninger, kan risikoen for å utvikle lungekreft reduseres.

Hvordan måle radon?

Å måle radon er enkelt og rimelig. Det gjøres ved å kontakte et firma som selger radonmåler. Firma som selger måler vil veilede deg i hvordan det skal gjøres. Målingen bør følge noen punkter:

  • Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. 
  • Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. 
  • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. 
  • Du trenger ikke ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, det gjør du selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret. 
  • Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. 
  • Undersøk med firma du velger at målingene følger Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets måleprosedyre for radon i boliger.

På nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan du lese mer om måling:

DSA.no – Slik måler du radon

Anbefalte grenser for radon og krav til tiltak

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle bygninger beregnet til opphold for folk, bør ha så lave radonnivåer som mulig og under anbefalte grenseverdier.  

Tiltaksgrensen for radon er 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) og grenseverdien er 200 Bq/m3. Det innebærer at hvis det måles nivåer over 100 Bq/m3, må det gjøres radonreduserende tiltak. Radonnivået skal uansett aldri overstige 200 Bq/m3.  

For skoler, barnehager og utleieboliger er grenseverdiene fastsatt i Strålevernforskriften. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til radonverdier og tiltak på arbeidsplasser. Det stilles også krav til eventuelle tiltak med radonsperre når det bygges nytt.

  • Skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager må måle radon for å kunne dokumentere at nivåene er innenfor grensene i strålevernforskriften. Hvis nivåene er for høye må det gjøres tiltak.

For å lese mer om krav til radonnivå og tiltak i barnehager og skoler, se Direktoratet for strålevern og atomberedskaps nettsider:

DSA.no - Radon i skoler og barnehager

  • Arbeidsplasser

Arbeidsgivere er pliktig å sørge for at radonnivået vurderes på arbeidsplasser og i arbeidslokaler. I arbeidsmiljølovgivningen er det et krav om at all stråleeksponering skal holdes så lav som mulig, men det er ingen forskriftsfestede tiltaks- og grenseverdier for radonnivået på arbeidsplassen.

For å vurdere om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig kan arbeidsgiver benytte anbefalinger for radon i bygninger gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

Se også Arbeidstilsynets veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen:

Arbeidstilsynet.no - Radon

  • Utleie

Hvis du leier ut bolig må du måle radonnivået i utleieboligen og kunne dokumentere at verdiene er innenfor grensene i strålevernforskriften. Hvis det er nødvendig, må det gjøres tiltak for å redusere radonnivået.

Se Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for mer informasjon om radon i utleieboliger:

DSA.no - Radon i utleieboliger

  • Nybygg

Alle nye bygninger og tilbygg som er beregnet for varig opphold skal ha radonforebyggende tiltak. Det stilles krav om dette i byggeteknisk forskrift.

Det anbefales at pukk og andre tilkjørte masser som plasseres under bygget, ikke inneholder mye uran og radium. Det kan føre til høy konsentrasjon av radon i bygget.

For å lese mer om krav til radontiltak i nybygg og byggegrunnen, se nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i lenken under:

DSA.no - Radon i nybygg

Tiltak mot høye radonverdier

Hvis det måles verdier over 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) anbefales tiltak for å få ned radonnivået. Det finnes ulike tiltak som kan redusere nivået vesentlig.

Det er i hovedsak tre kilder til radon i inneluft; byggegrunnen, husholdningsvannet eller bygningsmaterialer og fyllmasser. Ved å finne kilden til radonproblemet kan riktig tiltak settes i gang.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler å få profesjonell hjelp til radontiltak. Bransjeforeningen Norsk Radonforening har en oversikt over medlemsbedrifter, men det finnes også andre firmaer hvis du søker på internett.

Radonforeningen.no

For å lese mer om tiltak mot radon, se Direktoratets nettside i lenken under:

DSA.no – Tiltak mot radon

Forekomster i Senja

Radonrisikoen i et område varierer, og det kan være store lokale forskjeller. To nabohus kan ha helt ulike radonnivåer. En kartlegging eller et kart kan bare si noe om hvor utsatt et område er. For å finne nivået i en bestemt bygning, må det foretas en måling.

Nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvor radonutsatt ulike områder er. Kartet bygger på målinger av radon i inneluft og kunnskap om geologiske forhold. Husk at kartet ikke sier noe om enkeltboliger. Dersom du ønsker å vite radonverdien i din bolig, må du måle.

NGU.no – Kart radon

Mer informasjon

For mer informasjon om radon, regelverk og tiltak, se Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i lenken under:

DSA.no – Radon