Eierskapsmeldingen

Eierskapsmeldingen er det overordnede politiske styringsdokumentet for kommunestyret i Senja.

Premissene for forvaltningen av selskapene og eierandelene våre kommer fram i meldingen, inkludert de krav som kommunen setter til seg selv som eier. 

Ordfører legger vekt på at kommunen har en åpen, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk. 

Det er et mål å oppnå bred politisk enighet om eierpolitikken og eierstrategien for Senja kommunes selskaper, slik at det er størst mulig stabilitet og forutsigbarhet for selskapene, selv om det skjer skifter i de politiske flertallene.

Har fast og løpende styringsdialog

Både politisk og administrativ kontroll forutsetter kunnskap og informasjon om de selskapene kommunen har vesentlige eierinteresser i.

Dette gjelder både omfanget av selskapsorganiseringen i kommunen, funksjonen til de kommunale selskapene, og hvordan selskapene er organisert og drevet.

Gjennom vedtak i 2021 av ny eierskapsmelding, legges det opp til å etablere fast og løpende styringsdialog med kommunale selskaper gjennom eiermøter, årlig eierkonferanse, styreopplæring og deltakelse i politiske organ og fora.

Det skal hvert år utarbeides en eierberetning med gjennomgang av kommunens eierposisjoner, med vekt på selskapenes utvikling foregående år.

Eierberetningen utarbeides på høsten etter at selskapene har avholdt generalforsamlinger, representantskapsmøter og årsmøter.

Eierskapsmeldingen skal revideres tidlig i hver kommunevalgperiode, slik at overordnet eierpolitikk utarbeides og oppdateres for en 4-årsperiode. 

Eierskapsmelding Senja kommune - Brukervennlig versjon (PDF, 1007 kB)