Strategisk næringsplan 2024–2028

Senja kommune skal være en sentral samfunns‐ og næringsutvikler, og sørge for verdiskaping og vekst i alle deler av kommunen. 

Planen bygger på tidligere planer fra de tidligere kommunene som i dag utgjør Senja kommune, kommuneplanens samfunnsdel og regional næringsplan for Midt-Troms, og tar hensyn til samfunnstrender og relevant datagrunnlag.

Gode innspill fra næringslivet

Strategisk næringsplan er utarbeidet med bred medvirkning fra næringslivet, og i tett samarbeid med den nedsatte styringsgruppen. 

Kupa AS har ledet arbeidet sammen med næringsavdelingen i Senja kommune. 

Næringslivet i regionen har gitt sine innspill til planen, og har pekt på fem tematiske områder vi må jobbe med den neste perioden: 

  • Attraktiv – Næringsvennlig kommune 
  • Ung – Kompetanse og rekruttering 
  • Nyskapende – Innovasjon og entreprenørskap 
  • Bærekraftig – Bærekraft og grønn omstilling 
  • Sterk – Areal, infrastruktur og mobilitet

Være en tilrettelegger

Dette er den første strategiske næringsplanen for Senja kommune etter kommunesammenslåingen i 2020. 

Planen er gjeldende fra 2024 til 2028, og er styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i perioden. 

Senja kommune skal fylle rollen som tilrettelegger og møte ideskapere og næringsliv med konstruktiv, profesjonell og løsningsorientert veiledning, og vi skal spille en aktiv rolle i forhold til regionale og statlige utviklingsaktører.

Dette er en plan vi ser fram til å jobbe ut fra, sammen med et sterkt næringsliv og øvrige samarbeidspartnere.

Bygger oppunder samfunnsoppdraget

Strategisk næringsplan bygger opp under kommunens overordnede oppdrag, definert i kommunens samfunnsplan: 

  • Attraktive arbeidsplasser og økt lokal verdiskapning
  • God tilgjengelighet og fremkommelighet i hele Senja kommune
  • Entreprenørskapskultur i barnehager, skoler, arbeidsliv og lokalsamfunn 

Planen er basert på våre tre verdier raus, framoverlent og bærekraftig.

Alle initiativer og tiltak skal være preget av raushet og inkludering, vi skal være proaktive og ta initiativ til utvikling og endring og alt som vi foretar oss skal være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Strategisk næringsplan Senja kommune 2024-2028 (PDF, 39 MB)

Her fra pressemøte om strategisk næringsplan i mars 2023. Fv. Kjetil Danielsen, Kupa, Rita Myrvang, Hammco, Bjørn Fredriksen og Rikke Steiro, Senja kommune og Mads Andreassen, Senja Energy. Kari H. Slaattelid