Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett på gratis skoleskyss, om de bor mer enn fire kilometer fra skolen. For førsteklassinger er grensen to kilometer. Også elever på videregående skole har rett til gratis skoleskyss, men da er det seks kilometer som er minste avstand mellom skole og hjem.

Hvordan få tilbudet

Det er skolen din som melder inn behov for skoleskyss til fylkeskommunen, som har ansvaret for ordningen.

Maks avstand til nærmeste holdeplass er satt til en kilometer for førsteklassinger, 1,5 kilometer fra 2. til 7. klasse, og to kilometer for 8.–10.klasse.

Skolekortet deles ut en av de første skoledagene. Hvis barnet ikke får gratis skoleskyss, og du er uenig i dette, kan du klage til kommunen på vedtaket. Hvis kommunen ikke endrer avgjørelsen kan du sende saken til Fylkesmannen som gjør en endelig avgjørelse.

Gratis skyss på grunn av spesielle behov

Noen elever kan også ha rett på gratis skyss, uavhengig av hvor langt de bor fra skolen. Det gjelder:

  • Elever med sykdom, skade eller funksjonshemming
  • Elever som å bruke båt eller ferge til skolen
  • Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei

For å få gratis skoleskyss på denne måten må du sende eller levere skjema fra Troms og Finnmark fylkeskommune til skolen du går på. Du må også ha underskrift fra lege. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som har hovedansvar for skoleskyssordningen.

Farlig eller vanskelig skolevei

Du kan også har rett til gratis skoleskyss, uavhengig av avstanden, hvis veien oppleves som særlig farlig eller vanskelig. 

Hvis avstanden mellom hjem og skole er mindre enn fire kilometer (to kilometer for førsteklassinger), leverer du søknad med begrunnelse til kommunen. Hvis avstanden mellom skole og hjem er større, skal søknaden sendes til fylkeskommunen. 

For å vurdere behovet kan det bli gjort en befaring av skoleveien. Vedtak fra kommunen eller fylkeskommunen kan klages på.

Når du flytter

Hvis en elev med gratis skoleskyss flytter, må du melde fra til skolen. 

Du mister retten til gratis skyss, hvis avstanden mellom skolen og det nye hjemmet er mindre enn fire kilometer (to kilometer for førsteklassinger). 

Elever som ikke melder fra, eller gir feil opplysninger om avstanden kan miste retten til gratis skyss og få krav om tilbakebetaling.

Hvis eleven har flere hjem

  • Det kan gis skyss til begge foreldrenes hjem hvis avstanden til skolen er to eller fire kilometer til begge stedene.
  • Eleven må bo omtrent like mye hos begge foreldrene
  • Du må bekrefte delt bosted på et eget skjema

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som vurderer behov for skyss fra flere hjem. 

Når eleven går på en annen skole enn nærskolen

Hvis kommunen har gjort vedtak om at eleven skal gå på en annen skole enn den nærmeste, får kommunen ansvar for å dekke skyss. 

Men hvis det er foreldrene som har søkt eleven til en annen skole, kan kommunen kreve at foreldrene betaler skyssen selv.

Elever i praksis

Når elever i ungdomsskolen skal i obligatorisk utplassering eller praksis, kan de også ha rett til gratis skyss. 

Da må avstanden til utplasseringsbedriften være mer enn 4 kilometer fra hjemmet. Det er kommunen som organiserer og betaler denne skyssen.