Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Gjennom de kommunale avgiftene betaler innbyggere for å være tilknytta kommunale vann- og avløpsanlegg. Som abonnent av kommunalt vann og avløp skal du få en sikker vannforsyning, og en hygienisk og trygg håndtering av avløpsvann.

Vannforsyning

I Senja kommune er det mange vannverk som forsyner innbyggerne våre med vann. Kommunen skal gi abonnentene en sikker forsyning med nok, trygt og godt vann.

Derfor tas det jevnlig vannprøver fra våre anlegg, for å overvåke at kvaliteten på vannet tilfredsstiller krav i drikkevannsforskriften. Les mer om krav som stilles i drikkevannsforskriften i lovverket

Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

Kommunale avløpsanlegg

Senja kommune har avløpsanlegg, renseanlegg og pumpestasjoner rundt om i hele kommunen. Disse sørger for trygg håndtering av avløpsvann for våre innbyggere. Miljødirektoratet sine krav om håndtering av avløpsvann, finner du her.

Varsling ved feil og arbeid

Hvis kvalitetsprøver for eksempel viser vannverdier som ikke tilfredsstiller krav, vil det kunne innebære kokepåbud til feil er retta opp.

Med jevne mellomrom gjøres det også oppgradering og arbeid på våre vann- og avløpsanlegg. Innbyggere som påvirkes av slikt arbeid vil få varsel om dette.

Automatisk varsling via SMS er satt opp geografisk mot folkeregistrert bostedsadresse. Mer info om slik varsling og kontrollere, eventuelt endre din oppføring for varsling.

Tilknytning til kommunale vann- og avløpsanlegg

Om du skal gjøre tilknytning til offentlige anlegg, må du søke om tillatelse til det.

Alle som skal grave i grunnen må også undersøke om det går kabler, rør og ledninger i bakken.

For å få den oversikten må du levere gravemelding. Gravemelding og VA-søknadskjema finner du ved å trykke på denne lenken.

Slamtømming

Tømming og håndtering av septiktank er en kommunal oppgave, enten eiendommen er knyttet til offentlig avløpsnett eller har privat renseløsning.

Senja kommune har avtale med Senja Avfall IKS, som utfører slamtømming av avløpsanlegg i kommunen.

  • Påkrevd tømmefrekvens for slamavskiller tilknyttet helårsbolig, er hvert andre år.
  • Påkrevd tømmefrekvens for slamavskiller tilknyttet fritidsbolig, er hvert fjerde år.
  • Påkrevd tømmefrekvens for minirenseanlegg er hvert andre år, hvis ikke produktspesifikasjonen stiller andre krav.
  • I enkelte tilfeller kan årlig tømming være nødvendig eller påkrevd.

Ved behov for ekstratømming utenom fastsatt tømmefrekvens, kan du bestille dette hos Senja Avfall.

Priser og fritak

Alle som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er pliktig å betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Om boligen/eiendommen din er frakoplet det offentlige ledningsnettet i anboringspunktet, kan du få fritak for kommunale gebyrer.

I særlige tilfeller kan det også søkes om fritak for kommunale gebyrer, for inntil ett år uten frakopling. Søknad leveres på elektronisk skjema her.