Vannmåler og vannmåleravlesning

Avgift for vann og avløp er den del av de årlige kommunale gebyrene. Hvis du har vannmåler betaler du for det faktiske forbruket av vann- og avløpstjenester. Uten måler beregnes gebyret utfra størrelsen på boligen din.

Hvem må ha vannmåler

For private boliger er det i Senja kommune valgfritt om man ønsker vannmåler. Med vannmåler vil gebyret for vann og avløp være tilpasset det faktiske forbruket i boligen, ikke bare beregnet utfra størrelse på boligen. 

For næringsbygg tilknyttet offentlig vannforsyning i Senja kommune er det påkrevd å måle vannforbruk via vannmåler. 

Hvordan få vannmåler

Det er boligeier som selv installerer vannmåler gjennom sertifisert rørlegger som er oppdatert på kommunens bestemmelser for dette. 

Kostnader knyttet til vannmåleren, som installasjon, drift, avlesning, kontroll osv. dekkes av boligeier. 

Abonnenten er også selv ansvarlig for vedlikehold av egen måler. Kommunen kan gi pålegg om kontroll av måler. 

Etter installasjon skal vannmålerskjema sendes inn umiddelbart etter installasjon.

For private boliger er det også mulig å gå tilbake til at forbruk stipuleres etter areal dersom man ønsker det. Abonnent må sende skriftlig søknad om dette til kommunen, og vannmåler må avleses og kontrolleres av vårt personell etter de gebyrer det krever. 

Hvordan lese av vannmåleren

Den innrapporterte målerstand gir grunnlag for beregning av forbruksgebyr for vann og avløp, og rapporteres årlig inn mot slutten av året. Vannmålerstanden kan rapporteres på flere måter. 

Merk! når du leser av måler skal du ikke ta med røde tall, og ikke ta med tall bak komma. Hvis du registrerer feil kan du registrere på nytt, hvor siste rapporterte tall er det som gjelder. 

Slik kan du sende inn avlest målerstand

  • SMS: Kommunen sender ut SMS til våre abonnenter. Hvis du mottar SMS-varsling om måleravlesning kan du svare på SMS´en med den avleste målerstanden. Hvis abonnent ikke svarer på SMS vil det bli sendt målerskjema i posten.
  • Vannmålerkort: For alle næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag er som regel avtale ikke registrert på personnummer. Det sendes derfor ikke ut SMS til disse abonnentene, men et vannmålerkort. 
  • Vannmålerskjema på internett: . Du må ha mottatt varsel om avlesning med tilhørende kode for å registrere avlesningen. På denne nettsiden kan du sende inn vannmåleravlesningen.

Priser og fritak

De gjeldende satsene for gebyr for vann og avløp, og tjenester knyttet til dette, finner du i kommunens gebyrregulativ på denne lenken.

Hvis din bolig/eiendom er frakoplet det offentlige ledningsnettet i anboringspunktet, kan du få fritak for kommunale gebyrer. 

I særlige tilfeller kan det også søkes om fritak for kommunale gebyrer for inntil ett år uten frakopling. Søknad leveres på digitalt søknadsskjema om fritak for kommunale gebyrer.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt via e-post på gebyr@senja.kommune.no eller Servicetorget på tlf. 77 87 10 00.