Utslipp av olje - eller fettholdig avløpsvann

Alle virksomheter som produserer oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller. På samme måte skal virksomheter som produserer fettholdig avløpsvann installere fettutskiller. Du må søke kommunen om tillatelse til utslipp fra din virksomhet enten det gjelder fett- eller oljeholdig avløpsvann. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Oljeholdig avløpsvann

Med oljeholdig avløpsvann menes spillvann og overvann som inneholder for eksempel motorolje, smørefett, parafin, white-sprit eller bensin. Dette er forurensing som kan forårsake stor skade på vannkvalitet, og utslipp reguleres derfor strengt. Før utslipp til offentlig spillvannsledning eller privat avløpsanlegg skal avløpsvannet passere sandfang eller lignende renseinnretning. 

Krav om utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder virksomheter som: 

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget er installert, dimensjonert og driftet i henhold til gjeldende standard slik at det overholder kravene i forskriften. 

Ved etablering eller endring av eksiterende oljeutskiller skal det søkes om påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. På bakgrunn av søknaden vurderer kommunen om det er tilstrekkelig med en tillatelse i vedtaksform eller om det er nødvendig med
en avtale om tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Søknad finner du i elektronisk skjema under: 

Elektronisk skjema - Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett

Fettholdig avløpsvann

Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri skal installere fettutskiller. Det er for å hindre at offentlig og privat ledningsnett går tett på grunn av f.eks. klokakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer eller tette pumpestasjoner. 

Virksomheter som normalt må ha fettutskiller er: 

 • kantiner
 • restauranter
 • kafeer, konditorier og bakerier
 • cateringvirksomheter
 • gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
 • slakterier og kjøttforedlingsbedrifter/røykeri
 • matbutikker med ferskvare

Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at fettutskilleren er installert, dimensjonert og driftet i henhold til gjeldende standard.

Ved etablering eller endring av eksiterende fettutskiller skal det søkes om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. På bakgrunn av søknaden vurderer kommunen om det er tilstrekkelig med en tillatelse i vedtaksform eller om det er nødvendig med
en avtale om tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Søknad finner du i elektronisk skjema under: 

Elektronisk skjema - Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett

Mer informasjon

Under finner du lenker til lovverk og veiledning om oljeutskillere og fettutskillere. 
Lovdata - Forurensingsforskriften, kapittel 15

Miljødirektoratet - Avfall i næringslivet