Detaljregulering Byparken Finnsnes - planID 2021 09

Utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Byparken Finnsnes, planID 2021 09, ut til offentlig ettersyn og høring etter behandling i utvalg for samfunnsutvikling, sak 135/2021, den 07.10.2021.
Hensikten med detaljreguleringen er å utvikle planområdet med bakgrunn i gjeldende områderegulering planID 343, og med det legge til rette for en hurtigere utvikling og realisering. Med planforslaget ønsker forslagsstiller å bidra i arbeidet med å forsterke Finnsnes som et attraktivt kommunesenter, både som kollektivknutepunkt og oppholdssted på Finnsnes og i Senja kommune.

Innspill til aktuelt planarbeid i Senja kommune

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «Byparken Finnsnes, sak nr. 2020/3398» og sendes til:

post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Merknads- og høringsfrist: 05.12.2021

Dokumenter

PID202109 - Detaljregulering Byparken Finnsnes
Tittel Publisert Type
202109-6 - BYPF - Situasjonsplan

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-6 - BYPF - Situasjonsplan.pdf
202109-4b Byparken Lundhaugen utomhusplan vinter

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-4b Byparken Lundhaugen utomhusplan vinter.pdf
202109-5 ROS analyse 20210906

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-5 ROS analyse 20210906.pdf
202109-7 Geoteknisk utredning 20210528

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-7 Geoteknisk utredning 20210528.pdf
202109-3 Bestemmelser byparken Finnsnes - revidert 21092021

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-3 Bestemmelser byparken Finnsnes - revidert 21092021.pdf
202109-9 Byparken Finnsnes - trafikkanalyse 20210603

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-9 Byparken Finnsnes - trafikkanalyse 20210603.pdf
202109-10a Byparken VAO-rammeplan REV 01

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-10a Byparken VAO-rammeplan REV 01.pdf
202109-4a Byparken Lundhaugen utomhusplan

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-4a Byparken Lundhaugen utomhusplan.pdf
202109-8 Støyutredning Byparken 20210601

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-8 Støyutredning Byparken 20210601.pdf
202109-13 Fjernvirkninger

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-13 Fjernvirkninger.pdf
202109-10b H100-01 - Oversiktstegning VAO

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-10b H100-01 - Oversiktstegning VAO.pdf
PID_202109_Plankart_sist_rev.07.10.21

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PID_202109_Plankart_sist_rev.07.10.21.pdf
202109-11 Sol-skyggediagrammer

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-11 Sol-skyggediagrammer.pdf
UFS sak 135-21_saksprotokoll og -utredning

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UFS sak 135-21_saksprotokoll og -utredning.pdf
202109-12 Illustrasjonsprosjekt

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-12 Illustrasjonsprosjekt.pdf
202109-1 Planbeskrivelse Byparken 20210906

22.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202109-1 Planbeskrivelse Byparken 20210906.pdf