Aktuelt

Har du en ide om tilbud eller prosjekt for barn og unge i Senja kommune? Da kan penger som Barn- og unges kommunestyre disponerer komme godt med.

Flere og flere daglige gjøremål og oppgaver løses med elektronisk selvbetjening. På SmartKafé kan du få hjelp med digitale løsninger på din mobiltelefon, nettbrett eller andre digitale verktøy. 

Senja kommunestyre vedtok i desember 2019, årsbudsjett for 2020, økonomiplan for 2020-2023, og betalingssatser og gebyrregulativ for 2020. Dokumentene kan leses her. 


I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a vedtok Lenvik utvalg for miljø og forvaltning i sak 131/19 den 19.12.2019 at forslag til revidert lokal forskrift for snøskuterløyper med kart over løyper og beskrivelse av plan- og forskriftprosessen legges ut til offentlig ettersyn og høring jf. reglene i plan- og bygningsloven § 11-14.


I overgangen til ny kommune er det oppstartsproblemer med elektroniske skjema på nett. Vi jobber med løsning og forbedring av tjenesten.

Onsdag morgen den 15.januar 2020 bytter Senja kommune telefonsystem. Det kan gi midlertidige driftsstopp på noen telefonnummer og sentralbord.


Alle saker