Melding om vedtak: Detaljregulering Frovågneset hyttefelt, Plan-ID: 1927 2019 10

Senja kommunestyre har i sak 78/2021, den 27.05.21 fattet planvedtak. Vedtaket legges ut til offentlig ettersyn. 

Senja kommunestyre har i sak 78/2021, den 27.05.21 fattet følgende planvedtak:

Detaljregulering for Frovågneset hyttefelt, PID 1927201910 med tilhørende planbeskrivelse og illustrasjonsplan datert 25.2.2021, bestemmelser datert 3.2.2021, plankart datert 4.2.2021 og ROS analyse datert 1.3.2021 vedtas.

Planområdet omfatter gnr/bnr 215/3, m.fl. og planen legger til rette for inntil 20 nye hyttetomter med frittliggende fritidsboliger og tilhørende anlegg.

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Eventuelle klager

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. Klagen merkes med «plannavn, sak nr. 2020/493» og sendes til e-postadresse: 

post@senja.kommune.no

eller som brev til adresse: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Dokumenter

Vedtaksdokumentene er også tilgjengelig i planregisteret i lenken under: 

arealplan.no - Plan-ID 1927 2019 10

Planen er også tilgjengelig i systemene Kommunekart og GisLine i lenken under:

Kommunekart.com - Plan-ID 1927 2019 10