Status på prosjektet nytt legekontor

Skisseprosjektet Øvre Hamna legesenter startet opp 7. februar 2023, for å øke romkapasiteten for legetjenesten i kommunen. Saken ble lagt fram for politisk beslutning i Senja kommunestyre 8. februar.

Prosjektet nytt legekontor - Øvre Hamna legesenter

Behovsutredningen skulle gi oss en oversikt over hvilke behov brukerne har for et nytt legekontor.

Basert på behovsutredningen, skulle skisseprosjektet utrede hvordan et nybygg kan utformes med hensyn til form og plassering på tomt samt en enkel situasjonsplan med adkomst og uteområder.

Målet med prosjektet var også få en oversikt over økonomiske og framdriftsmessige utfordringer og risikoer, samt gi tilstrekkelig underlag til et forprosjekt slik at dette blir gjennomført effektivt med ønsket resultat innenfor budsjett.

Det endelige resultatmålet med hovedprosjektet, er å etablere et moderne og attraktivt legekontormiljø og frigjøre romkapasitet i Distriktsmedisinsk senter (DMS) til utvidede sykehustjenester.

Effektmålet av hovedprosjektet, er å økt pasienteffektivitet og gjøre det lettere å rekruttere helsepersonell.

Status

Skisseprosjektet ble behandlet i Senja kommunestyre 08.02.2024  Sak: 7/2024 - Skisseprosjektrapport - Øvre Hamna legesenter 

Følgende ble vedtatt: 

  1. Senja kommunestyre vedtar å ikke igangsette forprosjektfasen på nåværende tidspunkt for bygging av Øvre Hamna legesenter. 
  2. Saken sendes tilbake til ny behandling i utvalgene og formannskap for involvering. 
  3. Videre behandling må gjøres i sammenheng med Helse- og omsorgsplan, som nå er ute til høring.

Kontaktperson

Lars Helge Hansen, prosjektleder i Stab Samfunnsutvikling, Senja kommune.

Nyttige informasjon om prosjektet