Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse på lokalitet 34137 Skårliodden - Frist offentlig ettersyn 18. oktober

Det søkes om økning av lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 2500 tonn, fra dagens 6000 tonn til 8500 tonn. Søknaden omfatter ingen endringer på anleggsinstallasjonen eller av arealbeslaget på lokaliteten.

Søker: SalMar Oppdrett AS

Det søkes om økning av lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 2500 tonn, fra dagens 6000 tonn til 8500 tonn.

Søknaden omfatter ingen endringer på anleggsinstallasjonen eller av arealbeslaget på lokaliteten.

Av de 2500 omsøkte tonnene i økt MTB på lokalitet Skårliodden, ønsker SalMar Oppdrett AS å overføre 2100 tonn fra lokalitet 30517 Trælvika som ligger i Øyfjorden på Senja.

Det betyr at MTB på lokalitet Trælvika reduseres fra dagens 5700 tonn til 3600 tonn MTB.

Anleggstype:  Flytende anlegg.

Anleggets midtpunkt, koordinater:    Skårliodden (Midt punkt i ramme: N bredde 69.28.553/ Ø lengde 18.4.205)

Frist for merknader og kontaktinformasjon

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 18.10.2023 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler rettes til Senja kommune telefon 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no

Vedlegg til søknaden