Innspill på høringer

Kommunen lager planer for utvikling av samfunnet og hvordan kommunens arealer skal forvaltes. Disse planene skal innbyggerne, spesielt de som er særlig berørt, ha mulighet til å komme med innspill og tilbakemeldinger på.

Hva planlegger vi og hvorfor

Arealplaner forteller hvor og hvordan vi skal planlegge, bebygge eller ta i bruk et område. 

Planen brukes til å bestemme hvilket formål et område skal ha, det vil si hva det skal brukes til. 

Planleggingen handler om forvaltning av arealer, altså hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge, for å kunne sikre et trygt og bærekraftig samfunn.

Hvilke plantyper finnes

  • Kommuneplanen utarbeides av kommunen og er en overordnet plan som gjelder for hele kommunen. 
  • Kommunedelplan utarbeides også av kommunen og er en plan for et areal hvor det er behov for mer detaljerte planer. 
  • Områderegulering lages av kommunen og styrer hva som kan utvikles i et større område.
  • Detaljregulering gjelder for mindre områder og enkelte tomter og skal følge bestemmelsene i områderegulering. 

Hvem kan utarbeide planer

Det er plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres.  

Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering. For å få behandlet plansaker, må det betales et gebyr. Planforslaget må utarbeides av fagkyndige og skal vedtas av kommunestyret.

Det er kommuneadministrasjonen som utarbeider kommunale planer og som behandler private planforslag. 

Til slutt er det kommunestyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ikke.

Hva betyr varsel om planoppstart

Når planoppstart varsles betyr det at aktøren, som kalles forslagsstiller, og kommunen har blitt enige om at en planprosess kan starte. Planprosessen kan også være i regi av kommunen selv. 

Alle berørte og/eller de som har interesser i saken, blir tilskrevet og får mulighet til å uttale seg. 

Planoppstart blir offentliggjort på kommunens nettside og med annonse i lokalavisa.

Hvem kan delta i høringer

I høringer om kommuneplaner, reguleringsplaner og planer for bebyggelse, er det lovpålagt å gi de berørte eller de som har interesser i saken mulighet til å uttale seg.

Også saker hvor det ikke er lovpålagt med høringer, enten de er foreslått fra politikerne eller fra kommunens administrasjon, kan legges ut på høring.

Da er høringen i utgangspunktet åpen for alle, men spesielt berørte parter kan oppfordres til å komme med uttalelse.

Hvordan uttaler du deg

Du kan gi din høringsuttalelse på e-post post@senja.kommune.no eller sende den i posten. 

Hvor finner du planer under utarbeidelse

Alle pågående planprosesser er tilgjengelig i vårt digitale planregister. Hva som er tilgjengelig i planregisteret er avhengig av hvor langt planprosessen er kommet. 

For planer utlagt på høring og offentlig ettersyn, er alle høringsdokumenter, saksdokumenter og andre utarbeida plandokumenter registrert.

Nyttige lenker

Kontakt for mer informasjon