Planer, strategier, reglement og forskrifter

Planer, strategier, reglement og forskrifter

Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. I denne oversikten finner du politiske og administrative styringsdokumenter for Senja kommune. Du finner også lenke til forskrifter som gjelder i kommunen.

Politikk og organisasjon

Økonomi

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er et styringsdokument for kommunens prioriteringer og beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen har definert. Under finner du gjeldende kommuneplans samfunnsdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (PDF, 11 MB)

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene. Områder planlegges også mer i detalj med reguleringsplaner og kommunedelplaner for arealer. 

Oversikt over planer som gjelder kommunens arealer

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner kan i tillegg til å beskrive detaljer for arealer også gjelde spesielle tema.  beskriver mer i detalj en geografisk del av kommunen eller for et spesielt tema. Under finner du kommunedelplaner som beskriver tema, ikke arealbruk. 

Forskrifter

Lokale forskrifter beskriver rettigheter og plikter både for privatpersoner og virksomheter innenfor bestemte områder. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget. I lenken under finner du vedtatte lokale forskrifter i Senja kommune. 

Lovdata - lokale forskrifter Senja

Barn og skole

Næring

Helse og omsorg

Bolig og bygg