Helse- og omsorgsplan for Senja kommune

Prosjektet startet i juni 2023. Hovedmålet er å lage en overordnet Helse- og omsorgsplan for hele Senja kommune, som bygger videre på helse og omsorgsplan fra Lenvik kommune og Kommuneplanens Samfunnsdel for Senja kommune, jfr. vedtatt planstrategi.

Prosjektets navn

  • Helse- og omsorgsplan Senja kommune
  • Prosjektleder og kontakt: Margrethe Hagerupsen, prosjektleder i stab helse og omsorg, Senja kommune

Beskrivelse av prosjektet

Planen omfatter helse- og omsorgstjenestene i Senja kommune.

Det skal være en helhetlig plan, som beskriver utfordringer, mål og satsningsområder for kommunens helse og omsorgsarbeid.

Vi legger opp til bred medvirkning i planprosessen:

  • Ansatte, utvalg for helse og omsorg, Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsrådet og lokalrådene skal tas med på råd.
  • Vi arrangerer folkemøter hvor vi informerer om prosessen og ber om innspill.

Mandat

Se Kommuneplanens Samfunnsdel 2020-2032 og Planstrategi Senja kommune 2020-2023, vedtatt 5.11.2020.

Mål

Hovedmålet er å lage en overordnet Helse- og omsorgsplan for hele Senja kommune.

Planen skal bygge videre på helse og omsorgsplan fra Lenvik kommune og samfunnsplan for Senja kommune, jfr. vedtatt planstrategi.

Formålet med helse- og omsorgsplanen er å sikre at Senja kommune fastsetter verdier, mål, strategier og tiltak som fremtidens helse- og omsorgstjeneste skal baseres på.

Planen utarbeides som en fagplan og skal beskrive utfordringer, mål og satsningsområder for kommunens helse og omsorgsarbeid.

  • Bedre folkehelse
  • Sikre gode tjenestetilbud for alle innbyggere
  • Økt tilgang på stabil og kompetent arbeidskraft
  • En bærekraftig kommuneøkonomi (og bærekraftig ressursbruk)

Varighet

Oppstartsdato juni 2023, sluttdato juni 2024.

Status og viktige milepæler

Nyttige informasjonslenker