Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 17077 Trettevik - Offentlig ettersyn - Frist 3. juni

Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 17077 Trettevik - Offentlig ettersyn - Frist 3. juni

Søker er SalMar Farming AS. Lokaliteten er i dag klarert for matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor MTB på 7560 tonn og den søkes nå utvidet til 10 000 tonn. Det søkes ikke om endringer på anleggsinstallasjonen eller arealmessige endringer.

Anleggstype: Flytende anlegg.

Anleggets midtpunkt, koordinater: Trettevik (Midt punkt i ramme: N bredde 69.30.715/ Ø lengde 18.01.310)

Frist og kontaktinformasjon

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 03.06.22 og sendes til Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes. Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon 77 87 10 00 eller e-post: post@senja.kommune.no

Vedlegg til søknaden

1) Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 17077 Trettevik i Senja kommune (PDF, 184 kB)

2) Søknadsskjema (PDF, 301 kB)

3) Oversikt dokumenter IK (PDF, 150 kB) 

4) Miljø - overvåkning og registreringer (PDF, 146 kB)

5) Internkontrollsystem SalMar Farming AS (PDF, 334 kB)

6) IK Mattilsynet.zip (PDF, 4 MB)

7) Data - flåte (PDF, 556 kB)

8) Renhold av not (PDF, 139 kB)

9 ) Mål for internkontrollarbeidet (PDF, 126 kB)

10) Beredskap.zip (PDF, 969 kB)

11) Egenvurdering KU Trettevik (PDF, 2 MB)

12) Beredskapsplan matfisk (PDF, 227 kB)

13) Dødfisk - Håndtering og varsling, matfisk (PDF, 166 kB)

14) Systembeskrivelse avviksbehandling (PDF, 277 kB)

15) Hovedvedlegg (PDF, 30 MB)

16) Beredskapsplan Trettevik (PDF, 143 kB)

17) Veterinær Helseplan (PDF, 428 kB)

18) Beskrivelse av styringssystemet (PDF, 220 kB)

19) Strømmålinger Trettevik 2015 (PDF, 5 MB)

20) Kvartalsplan lus (PDF, 3 MB)

21) Strømrapport Trettevik 2018-2019 (PDF, 23 MB)

22) Båtanløp og biosikkerhet (PDF, 333 kB)

23) Kartpakke Trettevik (PDF, 4 MB)

24) Risikovurderinger fiskevelferd og fiskehelse (PDF, 2 MB)

25) Forundersøkelse Trettevik (PDF, 7 MB)

27) MOM-C Trettevik (PDF, 12 MB)

28) Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger (PDF, 2 MB)

29) Helsevurdering Trettevik (PDF, 522 kB)

30) Samtykkeerklæring.msg (PDF, 185 kB)