Alt om mottak av flyktninger fra Ukraina i kommunen

Alt om mottak av flyktninger fra Ukraina i kommunen

Hva gjør kommunen og hvordan kan du hjelpe mennesker som er på flukt fra krigen i Ukraina? Her finner du informasjon om noe av det du kan gjøre og hva Senja kommune forbereder av innsats. Informasjonen oppdateres fortløpende. 

Senja kommune har vedtatte at rammen for bosetting kan økes fra 100 til 200 flyktninger i 2022. Familiegjenforeninger vil komme i tillegg.  

Vi jobber nå med bosetting av grupper av flyktninger, som kommer til kommunen via venner og familie og mottak, og legger til rette for tjenester og ytelser som flyktningene trenger på kort og lang sikt.

De skal få en varm velkomst og bli tatt godt vare på, både på kort og lang sikt.

Registrering av flyktninger 

I den krisesituasjonen Ukraina er i nå, får flyktninger fra Ukraina midlertidig kollektiv beskyttelse, slik at vi nasjonalt kan organisere flyktningstrømmen på en god måte.  

Flyktninger som kommer via familie eller venner, det vil si utenom offentlige mottak, må få hjelp til å kontakte Troms politidistrikt og avtale tidspunkt for registrering. Dette for å få kollektiv beskyttelse og tilgang på tjenester og ytelser kommunen tilbyr. 

Kontaktinformasjon for registrering - Troms politidistrikt

Skal du søke om asyl - UDI

Informasjon om beskyttelse i Norge – Politiet

Information about the situation in Ukraine - UDI

Sikre tilgang til kommunale tjenester og ytelser 

Når du registrerer deg som flyktning, kan Senja kommune sikre at den enkelte tas godt vare på i en traumatisk og vanskelig situasjon.  

  • Vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange flyktninger som er kommet fra Ukraina, slik at vi har kontroll i forhold til kapasitet og videre mottakelse.  

  • Som flyktning får du et midlertidig personnummer, for ganske raskt å få tilgang til kommunale tjenester og ytelser. 

Det vil si tilgang til skole, barnehage og introduksjonsprogram. I neste omgang vil dette også gjelde jobb- eller utdanningsmuligheter basert på kompetanse hos den enkelte som kommer til Senja kommune. 

Organisering av mottak 

Senter for læring og integrering (SLI), som er en overbygning av Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen for fremmedspråklige i Senja kommune, er kontaktsted for bosetting av flyktninger i Senja kommune.

SLI samarbeider tett med Boligkontoret, som har oversikt over boliger som kommunen og private som bidrar, disponerer for flyktninger. 

Kontaktpersoner for mottak 

Ved Senter for læring og integrering har vi flere kontaktpersoner som står på og tar imot henvendelser ved mottak: 

Innbyggere kan også ta kontakt på e-post: flyktningtjenesten@senja.kommune.no

Mer informasjon om Senter for læring og integrering i Senja kommune

Vil du bidra som frivillig? 

Du kan være med å bidra, ved å melde deg som frivillig til Senja Frivilligsentral 
på telefon 45 27 13 05 eller 48 19 07 75. Du får da anledning til å bidra på de ulike aktivitetene vi tilbyr mennesker på flukt fra Ukraina.  

Hjelp til Ukraina Midt Troms er en privat facebook-gruppe, som organiserer innsamling av klær og leker etc. Gunnar Eriksen har stilt et stort lager til disposisjon i Ringveien 26 på Finnsnes. 

For mer informasjon om levering, se facebook-gruppen eller kontakt Senja Frivilligsentral.

Trenger du noen å prate med?

Her finner du god informasjon om hvem du kan prate med

- Vi har behov for boliger for ytterligere 60 flyktninger allerede i år, sier Yngvar Smetana Svensen ved Boligkontoret i Senja kommune. Både nå, om to måneder og et halvt år.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker, kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. 

En del av introprogrammet for flyktninger ved Senter for læring og integrering i Senja kommune, er informasjon om det norske demokratiske systemet.

På bakgrunn av den pågående situasjonen i Ukraina, forventer vi at antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge vil øke. En enslig mindreårig asylsøker er en person under 18 år som søker beskyttelse, og som ikke har med seg foreldre eller andre med foreldreansvar. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge.

Flyktningtjenesten har fanget opp et behov hos de ankomne voksne ukrainerne, at de ønsker å treffe sine landsmenn som bor i kommunen. Et første treff skjer fredag 8. april kl. 1200-1400, hos Senter for læring og integrering i Ringveien 26 på Finnsnes.

Formannskapet i Senja kommune hadde ekstraordinært møte på kvelden 29. mars, med ett punkt på sakskartet: Anmodningen fra IMDI om å ta imot 200 flyktninger, som er 100 flyktninger mer enn det kommunen meldte inn ved forespørsel om kapasitet. 

I Senja kommune berøres de fleste - både som innbygger, ansatt eller frivillig - av det som skjer i Ukraina. Vi bryr oss og vil gjerne hjelpe, sier Lone Marie Rochmann, kommunepsykolog i Senja kommune.

- Inntil videre ber vi om at familie og venner av flyktninger fra Ukraina, som har ikke har kommet til kommunen via mottak, er behjelpelig med registrering hos Troms politidistrikt, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Det vil si både med å ta kontakt for å få time og med transport til og fra Tromsø.