Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører på vegne av kommunestyret tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning. Utvalget skal dermed sikre at kommunen følger lover, regler, kommunens egne planer, vedtak og retningslinjer. 

Kontrollutvalgets oppgaver

  • Følge med at kommunestyrets vedtak følges opp.
  • Sjekke at kommunens regnskap føres på en betryggende måte og at den økonomiske forvaltningen følger lover og vedtak. 
  • Sjekke at det gjøres forvaltningskontroll, også av kommunens interesser i selskaper.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Utvalget kan undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer. De de kan si fra hvis kommunestyret er i ferd med å gjøre vedtak som ikke følger lover. 

Se nettsidene til K-sekretariatet KS i lenken under for mer informasjon og kontaktopplysninger:

  K-sekretariatet-IKS

Kontrollutvalgets faste medlemmer

Leder: Tommy Sarnes (Ap) – tommy.sarnes@senja.kommune.no

Nestleder: Åge Konradsen (H) – aagekonradsen@hotmail.com

Lisa Grande (Sp) – lisa.grande85@gmail.com

Hans Takøy (Senjalista) – hanstakoy@gmail.com

Hege Bakken Karlsen (FrP) – hegebk@live.no

Helga A. Alver (Ap) – hel-alv@online.no

Odd Arne Andreassen (Ap) – oarne-an@online.no

Møter og dokumenter

Kontrollutvalgets møter administreres av K-sekretariatet IKS, og er derfor ikke en del av Senja kommunes systemer for å føre møter og dokumenter. Dato for møter med innkalling vil likevel bli publisert på vår nettside i den ordinære kalenderen, og på denne siden. Protokoller fra møtene finner du listet opp under her etter hvert som de publiseres. 

Møteplan 2021

Når møteinnkalling med sakspapirer er klar til møtene, finner du det ved å trykke på lenkene under: 

Protokoller

Under legges lenke til protokoller ut fra møter innværende år. Møteprotokollen er ferdig noen dager etter møtet er avholdt.